Privacy Statement

Wie zijn we?    

De Natuurkoffer levert diensten zoals individuele en groepsbegeleiding op het gebied van mindfulness en voorts creëert en verkoopt De Natuurkoffer illustraties. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. 

Onze contactgegevens zijn:  

Telefoon: (06)16550823 

E-mail:  svreinders@gmail.com 

Website: www.natuurkoffer.nl 

Postadres: Kerkeland 28 | 3958EW | AMERONGEN  

 

Waarom dit statement?  

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Aarzel dan niet met ons te bellen of te mailen.   

 

Soorten gegevens   

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:   

 1. Indien u een formulier invult via onze website: 

Contactgegevens:

 1. Naam
 2. Achternaam
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer 
 5. Uw opmerking of vraag
 1. Indien u ons een e-mail toezend: 

Contactgegevens:

 1. Naam
 2. Achternaam
 3. E-mailadres
 4. De inhoud van uw e-mail 
 1. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief/mailing: 

Contactgegevens:

 1. Naam
 2. Achternaam
 3. E-mailadres 
 1. Indien u klant bij ons bent of een offerte opvraagt: 

Contactgegevens

 1. Handelsnaam
 2. Naam
 3. Achternaam
 4. Adres
 5. Woonplaats
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres

Klantinformatie 

 1. Zoals gegevens m.b.t. geleverde diensten 
 2. Gegevens m.b.t. geleverde goederen 

Correspondentie die u met ons voert over de klantinformatie 

Uiteraard zijn wij terughoudend in het verzamelen van persoonsgegevens en doen dat met de benodigde zorgvuldigheid.  

 

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:   

 1. Het beheren en verbeteren van onze website 
 2. Het doen van aanbiedingen 
 3. Het voeren van correspondentie met degenen die ons berichten toezenden 
 4. Het bedienen van onze afnemers 
 5. Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten 
 6. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;     
 7. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;   
 8. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;  
 9. Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard; 
 10. Het verdedigen van onze belangen bij geschillen / conflicten 

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens   

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:   

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst voor de levering van een dienst of product;  
 2. Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, verplichtingen t.a.v. personeel, of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;  
 3. De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;  
 4. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.   

 

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens   

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.  

(categorie) persoonsgegevens 

bewaartermijn 

Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de administratie  

7 jaar 

Contactgegevens, Klantinformatie en/of overige gegevens  in geval van een overeenkomst

Tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst

Offertes  

Tot 1 jaar na ongebruikt verstrijken van de offerte

Overige gegevens

Tot 1 jaar na ongebruikt verstrijken van de offerte

In geval van geschillen – hoe ook genaamd – behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens langer te bewaren ter verdediging van onze belangen, tot 5 jaar na definitieve en onherroepelijke beslechting van het geschil.

 

Informatie, wijziging en bezwaar   

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:   

 1. Of wij uw persoonsgegevens verwerken;   
 2. De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;   
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 4. Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 5. Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;   
 6. Beperking van uw persoonsgegevens;  
 7. Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;   
 8. Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;  
 9. Overleg met onze privacymedewerker,: 

Telefoon: (06)16550823 

E-mail:  svreinders@gmail.com 

Postadres: Kerkeland 28 | 3958EW | AMERONGEN  

 1. Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.  

 

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.    

 

Beveiliging van uw gegevens   

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Communicatie via onze website wordt beveiligd en encrypted middels een SSL versleuteling;
 • Digitale gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem dat enkel toegankelijk is voor (medewerkers van) De Natuurkoffer;
 • Niet – digitale gegevens worden opgeslagen in een voor derden niet toegankelijk archief; 

 

Verstrekken van gegevens aan derden   

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.   

 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:   

 1. Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; 
 2. Leveranciers die op grond van een overeenkomst geïnformeerd moeten worden, omdat zij betrokken zijn bij de levering van diensten of producten ter uitvoering van een overeenkomst met u; 
 3. Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT–dienstverlener;  
 4. Notarissen, advocaten, accountants, administratiekantoor (in voorkomende gevallen)  
 5. Snelstart, een geautomatiseerd boekhoudsysteem (snelstart.nl/verwerkersovereenkomst)
 6. Mailchimp, een leverancier die ons helpt bij het sturen van nieuwsberichten (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/). Bent u niet bij machte de verwerkersovereenkomst van Mailchimp te lezen, dan kan je bij onze privacymedewerker een vertaling opvragen.

 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.  

 

Aangezien Snelstart een verwerker is die namens ons persoonsgegevens verwerkt hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze verwerkersovereenkomst is te vinden via: https://www.snelstart.nl/verwerkersovereenkomst

 

Wijzigingen van de Privacy statement   

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website www.denatuurkoffer.nl vindt u steeds het meest actuele statement.  

 

Klachtrecht   

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze contactpersoon.  

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl