Algemene voorwaarden van De Natuurkoffer

 

Artikel 1 – Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) rechtsverhoudingen met De Natuurkoffer, hierna te noemen: “De Natuurkoffer”.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Natuurkoffer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van De Natuurkoffer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  
 2. De Natuurkoffer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Natuurkoffer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Natuurkoffer anders aangeeft. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Natuurkoffer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

 

Artikel 3 – Termijnen 

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever De Natuurkoffer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Natuurkoffer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
 2. Rechtsvorderingen en/of vorderingsrechten van Opdrachtgever vervallen na verloop van twaalf maanden. Indien de Opdrachtgever consument, of daaraan gelijk te stellen is, dan geldt in afwijking van de vorige volzin een verjaringstermijn van twaalf maanden. 

 

Artikel 4 – Uitvoering 

 1. De Natuurkoffer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Natuurkoffer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Natuurkoffer worden verstrekt en dat persoonsgegevens die worden verstrekt aan de De Natuurkoffer rechtmatig zijn verkregen.  
 4. Indien De Natuurkoffer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is De Natuurkoffer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
 5. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Natuurkoffer  
 6. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; 
 7. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Natuurkoffer rustende verplichting ingevolge de wet;  
 8. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; 
 9. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

Artikel 5 – Opschorting / ontbinding 

 1. De Natuurkoffer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien: 
 2. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.  
 3. na het sluiten van de overeenkomst De Natuurkoffer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 
 4. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Natuurkoffer kan worden gevergd. 
 6. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Opdrachtgever. 
 7. De Opdrachtgever Nederland metterwoon verlaat. 
 8. In de gevallen zoals omschreven in het eerste lid zijn de vorderingen van De Natuurkoffer op de Opdrachtgever direct, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, volledig opeisbaar.  

 

Artikel 6 – Overmacht 

 1. De Natuurkoffer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, epidemie, pandemie, aardbeving, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor De Natuurkoffer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  
 3. De Natuurkoffer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Voor zoveel De Natuurkoffer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Natuurkoffer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 7 – Betaling en incassokosten 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum en in ieder geval voor aanvang van een training, workshop of individuele sessie, op een door De Natuurkoffer aan te geven wijze. De Natuurkoffer is gerechtigd om periodiek te factureren. 
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 12% per jaar. Indien de opdrachtgever consument, of daarmee gelijk te stellen, is dan geldt een contractuele rente van 8% per jaar.  
 3. Klachten tegen een factuur of geleverde dienst dienen op straffe van verval binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur danwel binnen 8 dagen na levering en schriftelijk met onderbouwing te worden gemeld bij de De Natuurkoffer.  

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

 1. Indien De Natuurkoffer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. De Natuurkoffer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Natuurkoffer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 3. De Natuurkoffer levert diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die kunnen afgeven op kleding of goederen (Denk hierbij aan verf, inkt, etc.). Ook worden door De Natuurkoffer buitenactiviteiten georganiseerd. Het is aan de Opdrachtgever om voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor passende kleding, afgestemd op de activiteiten en rekening houdend met vervuiling en /of slijtage. De Natuurkoffer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Opdrachtgever.
 4. Indien De Natuurkoffer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Natuurkoffer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. De aansprakelijkheid van De Natuurkoffer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 6. De totale aansprakelijkheid van De Natuurkoffer bedraagt nooit meer dan € 500,==.  
 7. De Natuurkoffer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Natuurkoffer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Natuurkoffer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. De Natuurkoffer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
 10. Deelname aan trainingen en/of workshops geschiedt volledig op eigen risico. Als deelnemer blijf je zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen. Op geen enkele wijze kan De Natuurkoffer aansprakelijk worden gehouden voor fysieke en/of mentale schade die ontstaat gedurende workshops en/of trainingen. De Natuurkoffer is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Natuurkoffer of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom  

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door De Natuurkoffer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, cursusmateriaal, (cursus)documentatie, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij De Natuurkoffer tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
 2. Bij aankoop of levering van foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties, of andere zaken door De Natuurkoffer, verkrijgt de Opdrachtgever enkel een persoonlijk en levenslang gebruiksrecht. 
 3. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van De Natuurkoffer niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 
 4. De opdrachtgever staat jegens De Natuurkoffer in voor het ongestoorde gebruik door De Natuurkoffer van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart De Natuurkoffer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. De Natuurkoffer is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren. 
 5. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door De Natuurkoffer geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van De Natuurkoffer worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan De Natuurkoffer, zonder dat De Natuurkoffer daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van De Natuurkoffer aan haar over te dragen. 
 6. Indien een door De Natuurkoffer uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan De Natuurkoffer te retourneren, bij gebreke waarvan De Natuurkoffer zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 10 – Annulering, verhindering, niet deelname 

 1. Annulering van een afspraak voor individuele begeleiding, een groepsbijeenkomst of workshop door de Opdrachtgever of deelnemer is uitsluitend schriftelijk (of per e-mail) en kosteloos mogelijk tot 14 dagen voorafgaand aan de afspraak. Daarna is de deelnemer of opdrachtgever 75% van de prijs verschuldigd. In geval van annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de afspraak, of in geval van ‘no show’ is de prijs volledig verschuldigd. 
 2. De Natuurkoffer behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de bijeenkomsten voor individuele begeleiding of groepsbijeenkomst te wijzigen. De Natuurkoffer zal de afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. 
 3. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de locatie van de bijeenkomst. 
 4. De Natuurkoffer heeft steeds het recht om een groepsbijeenkomst te annuleren indien sprake is van te weinig (minder dan 5) deelnemers. In geval van annulering van de groepsbijeenkomst door De Natuurkoffer kunnen de reeds aangemelde deelnemers zonder extra kosten inschrijven voor een andere gelijkwaardige groepsbijeenkomst of kiezen voor restitutie van de overeengekomen prijs voor deelname.
 5. In geval van restitutie is De Natuurkoffer gerechtigd om € 7,50 incl. btw wegens administratiekosten door te belasten.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

 1. Indien de Opdrachtgever deel neemt aan groepsactiviteiten, dan is Opdrachtgever jegens De Natuurkoffer en/of de overige deelnemers van de groepsactiviteit gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie waarvan Opdrachtgever kennis neemt. Vertrouwelijke informatie is informatie die expliciet als vertrouwelijk wordt aangemerkt door De Natuurkoffer, danwel een deelnemer, danwel informatie waarvan de Opdrachtgever het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze diende te begrijpen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt onbeperkt, tenzij partijen op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn informatie te verstrekken. In dat geval zullen Partijen hierover vooraf overleg hebben.
 2. In geval van overtreding van de verplichtingen zoals genoemd in dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan De Natuurkoffer en de betrokken deelnemer(s) jegens wie geheimhouding is geschonden, een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro per overtreding vermeerderd met een boete van vijfhonderd euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Natuurkoffer en de betrokken deelnemer(s) jegens wie geheimhouding is geschonden, om naast die boete nakoming te vorderen en in plaats van die boete volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 – Aanschaf van de gepersonaliseerde Natuurkoffer 

De Natuurkoffer verkoopt gepersonaliseerde Natuurkoffers waarmee de koper opdrachten kan uitvoeren. Aangezien dit product op maat wordt gemaakt en wordt gepersonaliseerd en specifiek voor de ontvanger bestemd is, is het niet mogelijk om deze producten terug te sturen. Het recht van herroeping zoals opgenomen in artikel 6:230o BW is derhalve niet van toepassing.  

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Natuurkoffer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 2. De rechter in de vestigingsplaats van De Natuurkoffer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Natuurkoffer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.